Rewitalizacja zdegradowanych terenów przy ul. Węglowej w Katowicach.

Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

Beneficjent: M88 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Wartość dofinansowania:   11 900 000,00 PLN

 

Wydatki kwalifikowane:     11 900 000,00 PLN

 

Celem kluczowym projektu jest odnowa i trwałe ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru zdegradowanego przy ulicy Węglowej zapewniające poprawę jakości życia mieszkańców i umożliwiające jego dalszy samodzielny rozwój. Powyższe wpływa na poprawę stanu środowiska miejskiego, do  których należy Śródmieście.

 

Celem projektu w sferze gospodarczej jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu oraz poziomu jej innowacyjności poprzez stworzenie dogodnych warunków do rozwoju branży nieruchomości, będącej jedną z dźwigni współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów.

 

Celem pośrednim projektu jest również poprawa szeroko rozumianej oferty dla społeczności lokalnej - wzbogacenie życia społecznego tej części miasta Katowice, zaangażowanie i przyciągnięcie do obiektu nowych użytkowników. Projekt przyczyni się do stymulowania dynamicznego rozwoju regionu, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

 

Cele społeczne odgrywają szczególna rolę w projekcie, ponieważ obiekt przy ul. Węglowej pełni rolę  wielofunkcyjnego centrum społecznościowe ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji. Budynek spełnia szereg funkcji społecznych, stanowiąc jako całość jeden z najważniejszych w jednostce Dąb obiektów użyteczności – łącząc w sobie funkcje gospodarcze (w tym generując miejsca pracy, będąc miejscem spotkań różnych środowisk) i społeczne.

Funkcje te mają charakter: usług społecznych na rzecz osób starszych i wykluczonych społecznie oraz osób niepełnosprawnych, aktywizacyjny i włączeniowy, edukacyjny i prozatrudnieniowy.